Навчально-методична література


  

 Ференц О.Б., Максимів В.М. "Технологія столярних виробів" Навч. посібник.-Львів: НЛТУУ 2011.-400с. ISBN 5-7763-2153-2 


 Носовський Т.А., Мацюк Р.І., Маслій В.В. Технологія лісопильно-деревообробних виробництв: Навч. посібник. - К: НМК ВО, 1993. - 196с.


 

Горбачова Л.Н. Технологія дерев'яного домобудування. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 0920 - "Лісозаготівля та деревообробка" спеціальності 7.092002  “Технологія деревообробки” - Львів: НЛТУ України,  2007  - 74 с. 


 

Ференц О.Б. "Технологія столярно-будівельних виробів". Конспект лекцій. Львів: УкрДЛТУ, 2004. - 336 с. 


Максимів В. М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисц. "Системи автоматизованого проектування в галузі" / В. М. Максимів, З.П. Копинець, В.О. Маєвський; М-во освіти і науки України. – Львів : НЛТУ України, 2007. – 80с.


Горбачова Л.Н. Технологія дерев'яних будівельних конструкцій і елементів. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи №1. / Горбачова Л.Н., Максимів В.М., Дадак Ю.Р. - Львів: НЛТУ України, 2011. - 44с.


 

Горбачова Л.Н. Технологія дерев'яного домобудування. Нормативно-довідкові матеріали до виконання дипломного і курсового проектів та розрахунково-графічної роботи для студентів напрямку підготовки 0920 - "Лісозаготівля та деревообробка" спеціальності 7.092002  “Технологія деревообробки” - Львів: НЛТУ України,  2006  - 115 с.


Ференц О.Б. та ін. Методичні вказівки для виконання  курсового проекту з курсу “Технологія столярних  виробів”. Напрям. 6.051801. “Деревооброблювальні технології ”. Львів: НЛТУ України, 2011.-43с.


Горбачова Л.Н. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Комплексне використання сировини в деревообробному виробництві". / Горбачова Л.Н., Мацюк Р.І., Ференц О.Б. - Львів: УкрДЛТУ, 2004. - 31с.


 

Горбачова Л.Н. Методичні рекомендації для виконання контрольних і практичних завдань з дисциплін "Системи технологій" і "Технологія деревообробки" для студентів спеціальностей 6.030601 - "Менеджмент"; 6.091600 - "Хімічна технологія" денної і заочної форм навчання. / Горбачова Л.Н., Сомар А.М. - Львів: НЛТУ України, 2009.-51с. 


Мацюк Р.І., Петришак І.В. Лабораторний практикум з курсу "Технологія лісопильно-деревообробних виробництв" для студентів технологічного факультету - Львів: НЛТУ України, 2009. - 30с.


  

Максимів В.М. Методичні вказівки для проведення практичних завдань з курсу "Виробництво деревяних покриттів для підлоги" для студентів спеціальності 7.05180101 "Технології деревообробки" / В.М. Максимів, О.Б. Ференц, З.П. Копинець, В.М. Сторожук. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. - 48 с. 


 

Горбачова Л. Н. Збірник варіантів проектів дерев'яних будівель для завдань з виконання бакалаврських робіт та курсового проекту. / Уклад. Горбачова Л. Н., Щупаківський Р.Б., Хмарик Л.В. - Львів: НЛТУ України, 2013. – 43 с.


Горбачова Л.Н. Методичні вказівки до розрахунково-графічної і контрольної робіт з дисципліни "Раціональне використання деревини" для студентів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 7.092002 і 8.092002 "Технологія деревообробки" / Горбачова Л.Н., Сомар А.М., Сорока Л.Я. - Львів: НЛТУ України, 2009. - 46 с.


 

Горбачова Л.Н. Методичні вказівки для практичних занять по складанню і розрахунку поставів для студентів з напрямів підготовки: "Технологія деревообробки", "Менеджмент", "Економіка і підприємництво" денної і заочної форм навчання / Горбачова Л.Н., Маслій В.В. - Львів: УкрДЛТУ, 2005 - 37 с.


Горбачова Л.Н.  Нормативно-довідкові матеріали до практичних занять з дисципліни  “Технологія  деревообробки"  (тема - "Склад пиловочної сировини" ) для студентів спеціальностей  6. 050 200  - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.  Менеджмент організацій. / Горбачова Л.Н., Копинець З.П.- Львів: УкрДЛТУ,  2005  - 43 с.


Горбачова Л.Н. Програма та методичні рекомендації для проходження виробничої практики з "Технології лісопильно-деревообробних виробництв" для студентів за напрямом 6.051801 "Деревооброблювальні технології". / Горбачова Л.Н., Сомар Г.В. - Львів: НЛТУУ,  2009  - 30 с.


 

Максимів В.М. Нормативно-довідкові матеріали для розрахунку витрати сировини і матеріалів під час виготовлення дерев'яних покриттів для підлоги (для студентів технологічного та заочного факультетів спеціальності 7.05180101 "Технології деревообробки") В.М. Максимів, О.Б. Ференц, З.П. Копинець. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. - 24 с.


Максимів В.М. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу "Технологія деревообробки" для студентів спеціальностей 6.030601 "Менеджмент" / В.М. Максимів, З.П. Копинець, В.О. Маєвський. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. - 24 с.


Максимів В.М. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу "Системи технологій" для студентів напряму підготовки 6.050309 "Облік та аудит" / В.М. Максимів, З.П. Копинець, О.Б. Ференц, В.О. Маєвський. - Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. - 28 с.


 

Копинець З.П., Горбачова Л.Н., Петришак І.В. Методичні вказівки з проходження навчальної практики та написання звіту для студентів напряму підготовки “Деревооброблювальні технології” – Львів: НЛТУ України, 2008 – 12 с.


 

Прокопович В.В. Основи проектування столярно - меблевих виробництв: Навчальний посібник. -К.: 13МН Міністерства освіти України, 1998. - 303 с.